เครื่องแบบชุดปภ./อปพร.

ชุดเครื่องแบบ อปพร.

ประกอบด้วย ดังนี้

1.1 เสื้อคอเปิดสีกากี 

1.2 กางเกงสีกากี

1.3